Kyaa Matlab

Podcast 1 - Lord Vishvaksena

Podcast 2 - Panchmukhi Hanuman

Podcast 3 - Lord Nataraja

Podcast 4 - Goddess Ashtalakshmi

Podcast 5 -Lord Guruvayurappan

Podcast 6 - Goddess Rajarajeshwari

Podcast 7 - Goddess Namagiri

Podcast 8 - Goddess Bhuvaneshwari

Podcast 9 -Lord Panchamukhi Ganesha